logo
Vivid Architekti, s.r.o.
Partizánska 2509/34
066 01 Humenné
KANCELÁRIA HUMENNÉ:
Osloboditeľov 1629/110
066 01 Humenné
KONTAKTNÝ EMAIL:
vivid@vividarchitekti.sk
SOCIÁLNE SIETE:

Ateliér

Ateliér Vivid architekti je výsledkom priateľstva a dlhoročnej spolupráce mladých architektov, ktorá siaha do čias vysokoškolského štúdia. Odvtedy sa každým dňom snažíme zdokonaľovať a posúvať našu tvorbu dopredu, aby sme Vám ponúkali kvalitnú, nadčasovú architektúru a dizajn.                       

Na základe spokojnosti s výsledkami našej spolupráce vznikla v roku 2012 značka Primatelier, pod ktorou sme zbierali dlhé roky cenné skúsenosti v praxi. V roku 2017 sme sa rozhodli meno Primatelier opustiť a na pôvodných základoch vybudovať architektonický ateliér Vivid architekti. Názov odzrkadľuje našu snahu tvoriť premyslenú, výraznú a živú architektúru s jasnou myšlienkou.
Počas nášho pôsobenia na trhu sme mali možnosť pracovať na projektoch odlišných mierok, rozpočtov, či náročnosti, s investormi v rôznych kútoch Slovenska. Našimi klientami sú súkromné osoby, firmy, aj developeri. Venujeme sa architektúre, projekčnej činnosti, návrhom a realizáciám interiérov. Ako jeden z mála ateliérov na Slovensku máme skúsenosti aj s projektami z potravinárskeho odvetvia. 

Našou prioritou je kvalitný dialóg s klientom, aby výsledok maximálne zodpovedal jeho predstavám a zároveň spĺňal kritériá na kvalitu, funkčnosť, estetiku a udržateľnosť architektúry. Aj preto je u nás štandardom projekty navrhovať v 3D priestore. Návrhy sú tak pre klienta zrozumiteľnejšie, ľahšie si o nich urobí predstavu a minimalizujú sa tak nedorozumenia a chyby vznikajúce pri čítaní výkresov.

Aj napriek tomu, že kapacitne sme malou firmou, môžeme sa prezentovať veľkým počtom projektov a realizácií. Výber tých najlepších si môžete pozrieť na našej web stránke. Ak Vás naša práca osloví a budete chcieť vedieť viac o našej tvorbe, navštívte aj naše fan page na facebooku, či instagrame, kde Vám ponúkame viac informácií. V prípade, že máte záujem s nami spolupracovať, neváhajte nás kontaktovať mailom, alebo telefonicky.

ľUDIA - KTO JE VIVID?

Ing. arch. Martin Gavaľa
+421 907 140 415
gavala@vivid.sk

Ing. arch. Lukáš Debnár
+421 904 958 199
debnar@vivid.sk

Ing. arch. Barbara Mažeriková
mazerikova@vivid.sk

Ing. arch. Lucia Horňáková
+421 908 628 908
verbova@vivid.sk

Ing. arch. Patrícia Čopková
+421 905 998 368
copkova@vivid.sk

Ing. arch. Alexandra Kulik
+421 908 608 804
alexandra.kulik@vivid.sk


POSTUP PRÁCE/FAQ


PRVÝ KROK - Predprojektová príprava

Spolupráca sa začína úvodným stretnutím klienta s architektom, ideálne na predmetnej parcele, respektíve nehnuteľnosti. Na stretnutí si architekt s klientom prejde predbežnú predstavu o investícií, ktorá sa stane východiskom pre určenie náročnosti ponúkaných služieb. Výsledkom je cenová ponuka na práce spojené s naplnením daného zámeru. 
Po odsúhlasení cenovej ponuky sa na základe potvrdenej objednávky začínajú projekčné práce. Základom pre projekt sú kvalitné vstupné podklady - zameranie parcely, či stavby na pozemku, prípadne interiéru, regulatívy vyplyvajúce z územnoplánovacích podkladov, body napojenia a pod. V prípade, že investor danými podkladmi nedisponuje, náklady spojené s ich zabezpečením budú súčasťou cenovej ponuky.

Návrh - KONCEPČNÁ FÁZA

Spracovanie konceptu je jednou z najdôležitejších etáp tvorby. V tejto fáze je dôležitá interakcia klienta  s architektom, pretože tu vzniká nielen samotná myšlienka, ktorá robí projekt jedinečným, ale aj funkčno-prevádzkové väzby, ktoré formujú dispozičné riešenie. Väčšina dôležitých rozhodnutí by mala prebehnúť v tejto fáze. Výsledkom je architektonická, respektíve interiérová štúdia, na základe ktorej klient získa predstavu o fungovaní priestoru a jeho estetickom stvárnení. Štúdia sa stáva následne podkladom pre ďalšiu projekčnú činnosť.


ProjektY pre úrady

Po tvorivej fáze prichádza na rad inžiniering a projekčná činnosť. Účelom je spracovanú štúdiu vypracovať do podrobnosti vyžadovanej úradmi na posúdenie správnosti zvoleného riešenia. Úrady posudzujú rôzne aspekty od dodržiavania stavebných a technických noriem, odstupových vzdialeností, ochranných pásiem, regulatívov, až po námietky od majiteľov susedných pozemkov.  Rozsah potrebnej dokumentácie závisí od zložitosti stavby a rôznych iných okolností, ktoré nie je jednoduché špecifikovať. Pre všeobecný prehľad uvádzame základné druhy projektov:
Ohlásenie drobnej stavby
Projekt pre územné konanie

Projekt pre stavebné povolenie

REALIZAČNÝ PROJEKT

Realizačný projekt je dokumentácia, ktorá sa vypracúva ako podklad pre realizáciu diela. Rieši konkrétne detaily stavby, napojenia jednotlivých stavebných prvkov, skladby materiálov, nadväzovanie vrstiev, atď. Na slovenskom trhu tento druh projektu nie je štandardom, aj napriek tomu, že sa v ňom môže predísť problémom vznikajúcim na stavbe, kedy musí stavebník problém doriešiť komplikované detaily a pod.
My v ateliéri Vivid architekti dlhodobo riešime naše projekty podrobnejšie už v dokumentácii pre stavebné povolenie, a to v mierke 1:50. Taktiež odporúčame klientom, aby si dali spracovať statiku k projektu v realizačnej podrobnosti, čím sa stavebnej firme uľahčí realizácia.

AUTORSKÝ DOZOR

Pri realizácii klientom ponúkame službu autorského dozoru. Autor návrhu dohliada na to, aby samotné dielo, ktoré je výsledkom spoločného úsilia klienta a architekta, bolo následne podľa projektu zrealizované. Autor odsúhlasuje nevyhnutné zmeny, úpravy vykonané na stavbe, dohliada na to, aby nebolo dielo znehodnotené neplnohodnotnými náhradami vybraných materiálov, prípadne ich úplným vynechaním, nedotiahnutými detailami, prípadne pochybeniami vznikajúcimi pri čítaní výkresov.